Põhikiri

Mittetulundusühing (MTÜ) Lõuna-Eesti Pimedate Ühing

Põhikiri

1.       Üldsätted
1.1.       Mittetulundusühing Lõuna-Eesti Pimedate Ühing (edaspidi ühing) on  pimedaid ja vaegnägijaid vabatahtlikkuse alusel ühendav iseseisev, kasumit mittetaotlev, avalikes huvides ja heategevuslikult tegutsev üle- lõunaeestiline ühendus, mis on Eesti Pimedate Ühingu Tartu Organisatsiooni õigusjärglane.
1.2.       Ühing on parteipoliitiliselt ja religioosselt sõltumatu.
1.3.       Ühingu ja tema juhatuse asukoht on Tartu linn.
1.4.       Ühing kaitseb vaegnägijate inim-, kodaniku-, sotsiaalseid ja majanduslikke õigusi ning liikmete huve.
2.       Ühingu eesmärgid ja nende saavutamise vahendid
2.1.       Ühing juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi põhiseadusest, seadustest, muudest õigusaktidest, käesolevast ühingu põhikirjast, arengu- ja tegevuskavast.
2.2.       Ühingu põhieesmärgiks on pimedate ja vaegnägevate inimeste integreerimine ühiskonda.
2.3.       Oma eesmärgi saavutamiseks ühing
2.3.1        tutvustab järjekindlalt nägemispuudest tulenevaid  probleeme,  et saavutada ühiskonna toetust ühingu eesmärkide saavutamiseks;
2.3.2        esindab ja kaitseb oma liikmete huve riigi tasandil, kohalikes omavalitsusorganites ning puuetega inimeste probleemidega tegelevates institutsioonides;
2.3.3        teeb tööd tagamaks ühingu liikmetele võrdsed võimalused teiste ühiskonnaliikmetega;
2.3.4        toetab liikmete omaalgatuslikku tegevust, mis pole vastuolus  ühingu põhikirjaga;
2.3.5        korraldab oma liikmetele nõustamisi, vabariiklikke ja piirkondlikke koolitusi, seminare, rehabilitatsiooni ja puhkeüritusi;
2.3.6        määrab stipendiume;
2.3.7        teeb tööd vaegnägevate lastega;
2.3.8        korraldab heategevuslikke üritusi.
3.       Ühingu liige, tema õigused ja kohustused
3.1.       Ühingu liikmeks võib olla vähemalt 16-aastane isik, kes on Eesti Vabariigi silmaarsti otsusega tunnistatud vaegnägijaks.
3.2.       Ühingu liikmeks astumiseks esitatakse juhatusele ettenähtud vormil avaldus, kuhu märgitakse liikme kontaktandmed.
3.3.       Ühingu juhatusel on õigus ühe kuu jooksul kontrollida esitatud andmeid.
3.4.       Liikmeks vastuvõtmise otsustab juhatus lihthäälteenamusega.
3.5.       Liikmelisus jõustub pärast sisseastumismaksu ja  liikmemaksu tasumist.
3.6.       Ühingusse võib vastu võtta toetajaliikmeid. Toetajaliikmeks võib olla nii füüsiline kui juriidiline isik.
3.7.       Ühingu toetajaliikmeks astumiseks esitab soovija kirjaliku avalduse ettenähtud vormil ühingu juhatusele.
3.8.       Ühingu toetajaliikmel on õigus osaleda ühingu töös, kuid tal puudub hääletamisõigus ja ta on vabastatud liikmemaksust.
3.9.       Veteranliikmeks saab liige, kui ta on ühingusse kuulunud 25 aastat. Veteranliige on vabastatud liikmemaksust.

3.10.   Ühingu juhatusel on õigus välja arvata liige
3.10.1     kes ei vasta enam liikmelisuse staatusele;
3.10.2     kes ei ole kahe viimase kalendriaasta jooksul tasunud  liikmemaksu;
3.10.3     kes on ühingut moraalselt või materiaalselt olulisel määral kahjustanud.
3.11.   Ühingust väljaarvamine toimub juhatuse otsuse põhjal  2/3 häälteenamusega.
3.12.   Liikmel on õigus
3.12.1    teha ühingule ettepanekuid ja taotlusi;
3.12.2    osaleda ühingu üritustel;
3.12.3    saada informatsiooni ühingu tegevuse kohta;
3.12.4    kandideerida ühingu juhatusse, volinikuks või revidendiks;
3.13.    kirjaliku avalduse alusel ühingust välja astuda.
3.14.   Liikmel on kohustus
3.14.1    maksta liikmemaksu;
3.14.2    hoida ja kaitsta ühingu head nime, seista ühingu eesmärkide ja põhimõtete eest.
4.       Volinike koosolek
4.1.       Ühingu volinike koosoleku pädevuses on
4.1.1        põhikirja muutmine;
4.1.2        eesmärgi muutmine;
4.1.3        tegevuskava ning arengukava muutmine ja kinnitamine;
4.1.4        raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande kinnitamine;
4.1.5        juhatuse esimehe valimine neljaks aastaks;
4.1.6        sisseastumis- ja liikmemaksude suuruse ning kogumise põhimõtete kinnitamine;
4.1.7        juhatuse liikme valimine neljaks aastaks ja tagasikutsumine;
4.1.8        revisjonikomisjoni valimine;
4.1.9        juhatuse või mõne muu põhikirjaga ette nähtud organi liikmega tehingu tegemise otsustamine, tehingu tingimuste määramine, õigusvaidluse pidamise otsustamine ning selles tehingus või vaidluses mittetulundusühingu esindaja määramine.
4.2.       Volinike koosolek kutsutakse kokku vajadusel, kuid mitte harvemini kui kaks korda aastas.
4.3.       Erakorraline volinike koosolek kutsutakse kokku juhatuse algatusel või seaduses sätestatud korras.
4.4.       Volinike koosoleku aeg ja päevakord teatatakse vähemalt 14 päeva enne selle algust kirja, telefoni või e –kirja teel.
4.5.       Volinike koosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb 2/3  volinikest. Volinik esindab end ise, esindaja määramine volinike koosolekule ei ole lubatud. Kui  kvoorumit kokku ei tule , kutsub juhatus  sama päevakorraga koosoleku kokku mitte varem kui 14 päeva pärast.
4.6.       Volinike koosoleku otsus jõustub, kui selle poolt on üle poole koosolekul osalenud volinikest ning seadus või põhikiri  ei näe ette suuremat häälteenamuse nõuet.
4.7.       Põhikirja muutmise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud ¾ kohalolevatest volinikest.
4.8.       Volinikul on õigus kirjaliku avalduse alusel tagasi astuda.
5.       Ühingu juhatus
5.1.       Ühingu juhatuses peab olema 5 – 11 liiget. Juhatus valitakse neljaks  aastaks.
5.2.       Juhatus lähtub oma töös käesolevast põhikirjast ja  volinike koosolekul  kinnitatud  arengu- ja  tegevuskavast.
5.3.       Ühingu nimel on allkirja- ja esindusõigus juhatuse esimehel üksi, teistel juhatuse liikmetel juhatuse nõusolekul vähemalt kahekesi koos.
5.4.       Juhatus jagab juhatuse liikmete vahel tegevusvaldkonnad ja vastutusalad.
5.5.       Juhatus esitab volinike koosolekule  kinnitamiseks eelarve, arengu-  ja tegevuskava.
5.6.       Juhatus peab ühingu liikmetele andma vajalikku teavet oma tegevuse kohta.
5.7.       Juhatus otsustab palgaliste töötajate koosseisu ja töölevõtmise.
5.8.       Juhatus määrab volinike koosoleku toimumise aja, koha ning teeb ettepanekuid selle päevakorra kohta.
5.9.       Juhatus määrab koosoleku kvoodiks vähemalt 1 volinik 10 liikme kohta.
5.10.   Juhatuse liikmel on õigus tagasi astuda.
5.11.   Juhatuse liikme võib tagasi kutsuda, kui ta jätab oma kohustused  ühingu töös olulisel määral täitmata. Tagasi kutsumise otsustab volinike koosolek
6.       Ühingu  esimees
6.1.        Ühingu esimees on juhatuse esimees.
6.2.       Volinike koosolek valib juhatuse esimehe neljaks  aastaks.
6.3.       Ühingu esimeheks saab kandideerida ainult nägemispuudeline.
6.4.       Ühingu  esimees korraldab igapäevast ühingu tööd, juhindub seadustest, põhikirjast ning juhatuse ja volinike koosoleku otsustest.
6.5.       Esimees sõlmib, muudab ja lõpetab ühingu tööks vajalikke lepinguid.
6.6.       Vastavalt juhatuse ning volinike koosoleku otsustele ja põhikirjale käsutab esimees ühingu vara ja vahendeid.
7.       Osakond
7.1.       Ühingu osakond tegutseb ühingu põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks vastavas piirkonnas.
7.2.       Ühingu osakondi loob ja likvideerib ühingu volinike koosolek.
7.3.       Ühingu osakonnal on üldkoosolek, juhatus ja selle esimees.
7.4.       Osakonna üldkoosolek toimub vähemalt üks kord aastas. Juhatus on kohustatud kõiki osakonna liikmeid teavitama koosoleku toimumisest kaks nädalat enne koosolekut kirja, telefoni või e-kirja teel. Üldkoosoleku kvoorumi moodustavad kohale tulnud liikmed.
7.5.       Osakonna üldkoosolek kuulab ära ja kinnitab osakonna juhatuse aruande, valib osakonna juhatuse ja selle esimehe neljaks aastaks ning volinikud ühingu volinike koosolekule vastavalt ühingu juhatuse poolt kehtestatud esindusnormile.
7.6.       Osakonna üldkoosolekul võetakse otsuseid vastu lihthäälteenamusega.
7.7.       Osakonna juhatus juhib osakonna tööd  koosolekute vahelisel ajal, peab sidet osakonna liikmetega, tagab nende abistamise ning võimaluse osaleda ühingu tegevuses.
7.8.       Osakonna juhatuse ja üldkoosoleku kohta kohaldatakse ühingu juhatuse ja volinike koosoleku kohta käivat niivõrd, kuivõrd seadus või põhikiri ei ole sätestanud teisiti.
7.9.       Osakonnal on õigus esitada ühingu juhatusele ettepanekuid ja taotlusi ühingu tegevuse parandamiseks antud piirkonnas.
7.10.   Osakonnal on õigus teha ettepanekuid LEPÜ juhatusele liikmete vastuvõtmiseks ja väljaarvamiseks ning juhatuse esimehe, juhatuse liikmete ja volinike tagasikutsumiseks.
7.11.   Osakond on kohustatud järgima ühingu põhikirja, juhatuse ja volinike koosoleku otsuseid ning andma aru oma tegevusest ühingu juhatusele.
8.       Ühingu varad, majandustegevus ja järelevalve
8.1.       Ühing haldab, kasutab ja käsutab oma vara vastavuses põhikirjaliste eesmärkide ja  seadusest tulenevate kohustuste täitmisega.
8.2.       Ühingu vara on ühingu omand ja seda ei jaotata ühingu liikmete vahel.
8.3.       Ühingu tulu võib kasutada üksnes põhikirjaliste eesmärkide täitmiseks.
8.4.       Ühingu vara kasutamisest ja muust tegevusest saadavad tulud ei kuulu ühingu liikmete vahel jaotamisele.
8.5.       Oma ülesannete täitmiseks on ühingul õigus sõlmida lepinguid ning kasutada oma rahalisi vahendeid vastavalt volinike koosoleku poolt kinnitatud eelarvele.
8.6.       Ühingu rahalised  vahendid koosnevad
8.6.1        sisseastumis- ja  liikmemaksudest;
8.6.2        sihtotstarbelistest eraldistest:
8.6.3        annetustest, sh. sihtotstarbelistest annetustest;
8.6.4        varade rendile andmisest;
8.6.5        muudest laekumistest.
8.7.       Juhatus korraldab ühingu raamatupidamist vastavalt kehtivale seadusandlusele.
8.8.       Ühingu majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.
8.9.       Pärast majandusaasta lõppu koostab juhatus raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande seaduses sätestatud korras.
8.10.   Juhatus esitab aruanded  volinike koosolekule viie kuu jooksul arvates majandusaasta lõppemisest.
8.11.   Aruandele tuleb lisada revisjonikomisjoni järelotsus või arvamus.
9.       Ühingu ühinemine, jagunemine, lõpetamine ja likvideerimine
9.1.       Ühingu ühinemise, jagunemise või lõpetamise ning likvideerimise otsustab seaduses ja põhikirjas sätestatud korras volinike koosolek.
9.2.       Ühingu likvideerijateks on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud volitatud isikud.
9.3.       Pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist antakse allesjäänud vara üle Vabariigi Valitsuse tulumaksusoodustustega ühenduste nimekirja kantud ühingule või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.

Käesolev põhikiri on vastu võetud Lõuna-Eesti Pimedate Ühingu volinike koosolekul 21.05.2013